Удължава се срокът на валидност на лични документи

Удължава се срокът на валидност на лични документи

В параграф 10 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се посочва, че срокът на валидност на личните документи, се удължава.

По повод на въведените извънредни мерки на територията на страната, във връзка с разпространението на заразата от Covid-19, срокът на валидност на личните карти и свидетелство за управление на МПС, които  изтичат в периода от 13 март 2020г. до 31 октомври 2020г., се удължава с 6 месеца.

В посочения срок, с който се удължават, тези документи ще са валидни единствено на територията на страната.

Предоставянето на административната услуга за издаване на български лични документи не преустановява своя режим на работа, затова по искане на лицата нова лична карта или свидетелство за управление на МПС може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Удължава се и срокът на валидност на документите на пребиваващите у нас чужденци с 6 месеца. Удължава се също срокът на валидност на документите на граждани на ЕС и техните семейства, които пребивават на територията на страната.

За краткосрочно пребиваващите туристи до 3 месеца, след изтичане на този срок могат да напуснат страната. Ако се появят пречки и по някакви причини не могат да направят това, трябва да се обърнат към териториалните звена на “Миграция” към ОД на МВР, за да им се удължи срокът.

Основата идея на законодателните промени е да се избягва струпването на групи хора пред гишетата за издаване на документи.

 В § 11 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗМДВИП се предвиждат и допълнения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ).

В ЗЧРБ в чл. 24 се създава ал. 13, която гласи: „(13) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение, като този срок не се смята за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължително пребиваващ чужденец, на когото разрешеното продължително пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза до три месеца след отмяната на извънредното положение.“