„Договорът е взаимно обвързване. По силата на съглашението договорът се приема за закон.“ – „Contractus est ultro citroque obligatio. Contractus ex conventione legem accipiunt.”

Какво представлява облигационното право?

Облигационното право, познато също като договорно право, е дял от гражданското право, който регулира имуществените отношения на гражданите и юридическите лица, възникващи във връзка със стокооборота. Облигационното право урежда облигационните отношения, техните юридически факти, съдържание, изпълнение, неизпълнение, погасяване и прехвърляне. Облигационното право се занимава с договорите и възникващите от тях права и задължения.

Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.

По силата на договора възниква една правна връзка между страните, която се състои от права и задължения.

 

В случай че едно договорно задължение не бъде изпълнено или бъде изпълнено лошо (некачествено, в по-малки количества, по-късно от уговореното), правото по договора се накърнява и неговият носител придобива ново право – да търси обезщетение за понесените неблагоприятни последици. В практиката се среща голямо разнообразие от договори, в зависимост от вида на урежданите отношения.

Независимо дали ви предстои да сключите договор с мобилен оператор за предоставяне на мобилна услуга, договор за банков кредит, договор за предоставяне на различни финансови услуги, договор за застраховка, всякакви потребителски и търговски договори, както и договори, свързани с недвижими имоти и други, винаги ви препоръчваме да се консултирате с адвокат, който да се запознае с договора, с цел да ви разясни съдържанието му и да защити вашите права.

Ако сте търговец, вероятно в бизнеса ви се налага да работите с различни фирми и често се срещате с договори, които ви предлагат вашите търговски партньори и искат да сключите в представения от тях вариант.

Тъй като тези документи се изготвят само от едната страна, често те са съставени така, че да защитават основно нейните интереси. Затова е добре в рамките на преговорите по една сделка да предвидите консултация с адвокат относно договора.

Какви съвети може да даде един адвокат за договор?

Когато съгласувате договор с адвокат, той първо се запознава с това какво Вие целите в сделката и какъв е характерът на отношенията. Това е необходимо, за да се установи кои елементи са по-важни за клиента и с кои може да се направи компромис.

В адвокатска кантора „Велева“ ще ви дадем оценка относно следните критерии:

 1. Дали всички клаузи от договора са законосъобразни;
 2. Има ли неравноправни клаузи;
 3. Има ли пропуски и непълноти в договора, които да попълним.

Незаконосъобразните клаузи са тези, които противоречат на закона. Ако присъстват в договорите, тези клаузи не пораждат правно действие и следва да бъдат коригирани или премахнати.

Неравноправните клаузи създават повече права за едната страна отколкото би било справедливо. Тези условия следва да се коментират и да се балансират чрез взаимни отстъпки и компромиси между страните.

В един договор невинаги страните могат да уредят всички отношения помежду си, затова непълнотите се попълват от законови разпоредби.

При съгласуване на договор с адвокат обаче може да се установи липса на уговорки, които в последствие да затруднят търговския оборот или пък да доведат до потенциален спор между страните.

В случай на вече подписан договор с липсващи уговорки, можем да ви предложим изготвяне на допълнително споразумение /анекс/ към всеки съществуващ договор.

Съгласуване на договор с адвокат

Адвокат, който е специализиран в областта на търговско и гражданско право, не само ще се запознае с договора и ще ви консултира, но ще направи конкретни и обосновани предложения за неговото изменение или допълнение.

Добрият адвокат ще посочи кои изменения са необходими и важни за неговия клиент. Адвокатът може да подготви и съпътстващи документи – анекси или приемо-предавателни протоколи, установяващи изпълнението на договора.

Колко струва изготвяне на договор или консултация от адвокат

Цената зависи от обема на договора и съпътстващите го документи, както и от материалния интерес по договора.

За да ви дадем цена за изготвяне и съгласуване на договор, натиснете ТУК.

Към услугата могат да бъдат включени и няколко коментара на договора. Това може да бъде полезно, ако насрещната страна направи изменения в документа, които е добре отново да се съгласуват с адвокат преди подписване.

В адвокатска кантора „Велева“ ще Ви съдействаме с прецизна подготовка и консултация по различни договори, в зависимост от Вашите нужди.

Договори:

  • За покупко-продажба на недвижими имоти;
  • За покупко-продажба на МПС;
  • Потребителски договори;
  • Търговски договори;
  • Договори с мобилни оператори;
  • Договори за потребителски и ипотечен кредит;
  • Договори за лизинг;
  • Договори за наем;
  • Договори за обществени поръчки;
  • Договори за СМР и строителство;
  • Договори за изработка;
  • Договори за поръчка;
  • Договори за аренда;
  • Договори с инфлуенсъри;
  • Спогодби и споразумения;
  • Прехвърляне на вземания и встъпване в дълг;
  • Подготовка на общи условия и политики за онлайн магазини и др.

В сферата на облигационното право от Адвокатска кантора „Велева“ можем да Ви съдействаме и със следните услуги:

  • Консултиране във връзка с предстоящо сключване на договори или вече изготвени договори;
  • Правно съдействие и защита на кредитори и длъжници;
  • Изготвяне на искови молби и процесуално представителство по облигационни спорове;
  • Съдебно и извънсъдебно съдействие при уреждане на спорове по сключени договори;
  • Предявяване на искове за изпълнение на договор и процесуално представителство пред съда;
  • Предявяване на искове за присъждане на обезщетения и неустойки в случаите на неизпълнение на договор;
  • Прекратяване и разваляне на договори;
  • Подготовка на сделки и документи, изискващи нотариална форма.
  • Обезпечения на вземанията /залог, ипотека, поръчителство/;
  • Защита интересите на страните при неоснователно обогатяване;
  • Процесуално представителство по съдебни дела за непозволено увреждане
  • Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции;

Наред с посочените услуги, можем да съдействаме и с подготовка и консултация относно всякакви процедури, които ви предстоят. Изготвяме и съгласуваме различни видове молби, искания и др. необходими документи. Подготвяме пълномощни за представителство пред различни органи и институции.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ!

Адвокат Велева може да Ви съдейства