Адвокатска кантора “Велева” предлага правна защита и съдействие на своите клиенти по всички трудовоправни въпроси.

Трудовото право е самостоятелен правен отрасъл в системата на българското право.

От законите, които са източници на трудовото право, основен и с най-голямо значение, е Кодексът на труда.

В Кодекс на труда (КТ) се уреждат трудовите отношения между работника или служителя, от една страна и работодателя, от друга страна, както и отношенията, непосредствено свързани с тях.

Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.

trudovo-pravo12

Трудовото правоотношение представлява правно съглашение между работник или служител, от една страна, и работодател, от друга страна.

 По силата на тази правна връзка работникът или служителят се задължава да предостави срещу заплащане на работодателя работната си сила за изпълнение на определена трудова дейност.

Трудовото правоотношение е лично, двустранно, възмездно, сложно и продължаващо правоотношение.

Трудовият договор е най-често използваното в практиката основание за възникването на трудово правоотношение.

 

Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.

 

На нашия уебсайт можете да откриете информация относно част от услугите, които предлагаме, както за работодатели, така и за работници или служители:

  1. Подготовка на трудови договори, споразумения за конфиденциалност, правила за вътрешния трудов ред и всякакви други необходими документи, свързани с приложението на трудовото право;
  2. Цялостно правно съдействие в приложението на трудовото законодателство;
  3. Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
  4. Правни становища и консултации по различни трудовоправни въпроси;
  5. Правно съдействие при спорове, свързани с трудови злополуки, извънсъдебно и по съдебен ред;
  6. Консултации относно сключване и прекратяване на трудови правоотношения;
  7. Правно съдействие при незаплащане или нередовно заплащане на работната заплата;
  8. Правно становище относно налагане на дисциплинарно наказание;
  9. Съдействие при наложено дисциплинарно наказание, уволнение или други правни спорове;

В адвокатска кантора „Велева“ ще подходим с внимание към Вашата ситуация и ще предоставим квалифицирана правна помощ по всички въпроси от сферата на трудовото право.