Договорът за издръжка и гледане не е уреден в нито един закон, но е широко приложим в практиката. При сключване на подобен договор е необходимо ясно и точно да се определи обемът на задължението за издръжка и/или гледане.

В адвокатска кантора Велева можем да ви консултираме по отношение на съставяне на договори за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, като ви предоставим най-висок клас правна помощ и съдействие.

Договорът за издръжка и гледане не е уреден в нито един закон, но е широко приложим в практиката. При сключване на подобен договор е необходимо ясно и точно да се определи обемът на задължението за издръжка и/или гледане.

В адвокатска кантора Велева можем да ви консултираме по отношение на съставяне на договори за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, като ви предоставим най-висок клас правна помощ и съдействие.

С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане едно лице (прехвърлител) прехвърля правото на собственост върху недвижим имот на друго лице (приобретател), което поема задължението да му дава издръжка и да полага грижи за него. 

Тъй като дължимите издръжка и гледане обикновено са пожизнени, не е ясно колко време те ще се дължат.

С този вид договори могат да се учредяват и ограничени вещни права върху имот срещу задължението за издръжка и гледане.

Страни по договора могат да бъдат само физически лица. Не е възможно юридически лица, под формата на търговски дружества, сдружения или фондации да са прехвърлители или приобретатели по това правоотношение.

Както всеки договор, с който се прехвърлят вещни права или се учредяват вещноправни тежести върху недвижим имоти, така и договорът за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане следва да се сключи под формата на нотариален акт.

Ако прехвърлителите по договора са двама, издръжка и гледане се дължи и на двете лица. Когато получаващите права са повече от едно лице, за тях възниква солидарна отговорност спрямо прехвърлителя, тоест той може да изиска от всяко едно лице да изпълнява задължението си за издръжка и гледане.

Важно е да се постигне съгласие и относно това, къде ще се полагат грижите за прехвърлителя. Това е от особено значение за точното изпълнение на задълженията по договора. Ако местоизпълнението не е посочено в договора, то се урежда съгласно правилата на чл. 68 ЗЗД. Задълженията следва да се изпълняват в местожителството на приобретателя (длъжника по задължението за издръжка и гледане) по време на пораждане на задължението. Оттук се извежда положението, че прехвърлителят и приобретателят поначало трябва да живеят заедно, освен ако е уговорено друго.Прехвърлителят на имота може да живее в собственото си жилище, стига това да не пречи да получава договорените издръжка и гледане, както би било например ако прехвърлителят живее в гр. Варна, а приобретателят живее в Испания. Прехвърлителят може да живее и в жилището на приобретателя.

Дела по договори за прехвърляне на имот срещу гледане

Възможно е след сключване на договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане да възникнат множество усложнения.

Когато приобретателят не е спазил разпоредбите на договора, например не е дал дължима издръжка, или не е изпълнил задължението си за гледане, или налице е неточно или непълно изпълнение, договорът подлежи на разваляне по съдебен ред.

СКЛЮЧИЛИ СТЕ ДОГОВОР ЗА ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ?

Адвокат Велева може да Ви съдейства