Какво представлява издръжката?

Издръжката представлява парична сума, която се изплаща на лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.

Кой има право на издръжка?

Лицето, имащо право на издръжка, трябва да отговоря едновременно на следните условия:

 1. Да има родствена връзка с лицето, от което иска издръжка. Семейният Кодекс поставя последователност спрямо лицата, от които може да се търси издръжка, като тя е:
  • деца и съпруг;
  • родители;
  • бивш съпруг;
  • внуци и правнуци;
  • братя и сестри;
  • дядо и баба и от възходящи от по-горна степен

 

Този ред на лицата е задължителен, като в случай че лицата от предходен ред нямат възможност да дават издръжка, то издръжката се дължи от лицата от следващия ред. Ако от даден ред има няколко лица, то издръжката се дължи от всеки от тях, съобразно възможностите им.

2. Искащият издръжка да е неработоспособно лице.

3. Лицето, което дължи издръжка, да има възможност да я дава

4. Искащият издръжка да не може да се издържа от имуществото си.

Задълженият към няколко лица с право на издръжка е длъжен да я дава в следния ред:

  • деца и съпруг;
  • родители;
  • бивш съпруг;
  • внуци и правнуци;
  • братя и сестри;
  • дядо и баба и на възходящи от по-горна степен.

Най-често срещаната разновидност на издръжката е заплащане на издръжка от родител на своето дете, чрез другия родител, който упражнява родителските права.

Размерът на издръжката се определя с постановяване на съдебно решение. Разбира се, може да се изплаща и без да бъде постановена от съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 143 от Семейния кодекс (СК): „Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето”.

Според закона без значение е дали родителят разполага със средства или не – при всички случаи той дължи издръжка. От размера на неговите доходи, зависи размерът на издръжката. Ако родителят разполага с повече средства, той би дължал по-голяма издръжка. В случай че не разполага със средства, то тогава той ще дължи минималния размер на издръжката.

Mинимaлният paзмep нa издpъжĸa зa eднo дeтe e paвeн нa ¼ /eднa чeтвъpт/ oт paзмepa нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa зa cтpaнaтa. Cчитaнo ĸъм 01.01.2021г., минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa зa cтpaнaтa e в paзмep нa 650 лв., cлeдoвaтeлнo aĸтyaлният минимaлeн paзмep нa издpъжĸaтa, cчитaнo oт 01.01.2021г. e 162,50 лв

Издръжка се дължи за ненавършилите пълнолетие деца, но родителите дължат издръжка и на пълнолетните си деца при следните условия: „Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.“

Искът за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс. В съдебното решение се отбелязва размерът на издръжката, както и срокът или датата за плащане. Издръжката е месечно задължение, което може да се заплаща в брой, по банков път, както и да се удържа от заплатата на родителя или всякакви други начини, в случай на принудително изпълнение.

Съдът допуска и предварително изпълнение на решението, когато се присъжда издръжка.

Освен за децата, може да се претендира издръжка и от невиновния за развода съпруг, в случай че е настъпил развод по исков ред.

ИСКАТЕ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО ЗА ИЗДРЪЖКА?

Адвокат Велева може да Ви съдейства