Разводът е институт на правото, с който се прекратява сключен граждански брак между съпрузи. Българското законодателство предоставя два процесуални способа за извършване на развод. Първият е поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака –  извършва се развод по исков ред.  Вторият способ е развод по взаимно съгласие образува се съдебно производство, в което се признава и утвърждава от страна на съда на постигнато между страните споразумение за развод по взаимно съгласие.

vzaimno

Диференциация между развод по взаимно съгласие и развод по исков ред

Основната разлика между двата начина за прекратяване на брака е, че при развода по взаимно съгласие е налице предварително постигнато споразумение между страните по въпросите за местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. При развода по исков ред не е постигнато споразумение между страните, и това остава единствения начин за прекратяване на брака.

Какво се случва при развод по взаимно съгласие

При развод по взаимно съгласие за своите клиенти осъществяваме както процесуално представителство през цялото време на процеса, така и подготовка на всички необходими документи и указания за изпълнение на процедурата.

Със споразумението за развод по взаимно съгласие се решават множество въпроси от изключителна важност за вас и членовете на вашето семейство.

Основната и задължителна предпоставка за този вид развод е сериозното и непоколебимо съгласие на съпрузите да прекратят брака си. Те трябва да подадат молба до съда за образуване на дело за развод по взаимно съгласие като към нея трябва да приложат и споразумение, което според нормите на Семейния кодекс, следва да съдържа разпоредби относно:

  1. Местоживеенето на децата;
  2. Упражняването на родителските права;
  3. Личните отношения и издръжката на децата;
  4. Ползването на семейното жилище;
  5. Издръжката между съпрузите;
  6. Фамилното име след брака;
  7. Споразумения и по други последици на развода.

В споразумението трябва да е уреден въпросът за родителските права. Ако от брака има ненавършили пълнолетие деца, трябва да се реши, на кого от двамата съпрузи ще бъде възложено упражняването на родителските права. Относно въпроса къде ще живеят децата, принципно се решава в полза на съпруга, който упражнява родителските права. Другият съпруг следва да уговори режим на виждане със своите деца.

Друг въпрос от особена важност е определянето на размера на издръжката, която родителят, който не упражнява родителските права, трябва да изплаща на децата си.

В споразумението трябва да се изясни въпросът с използването на семейното жилище. То може да остане в ползване на съпруга, който ще се грижи за децата, дори да не е негова собственост. Възможно е да се уговори наем, в случаите, в които жилището принадлежи на трети лица.

При развод по взаимно съгласие, следва да се уреди и въпросът за фамилното име на съпрузите. Съпругът, който е приел фамилията на другия, трябва да избере дали ще продължи да носи фамилията на съпруга си, или ще се върне към предбрачната си.

В споразумението за развод по взаимно съгласие е препоръчително да се уредят всички имуществени последици от развода. 

Споразумението ще бъде утвърдено от съда, едва след като той направи проверка дали са защитени интересите на децата. Поради тази причина, съдът може да изиска становище от Дирекция „Социално подпомагане“. При развод по взаимно съгласие, съдът може да прекрати брака, като уважи желанието на съпрузите, без да е необходимо да проверява мотивите, стоящи зад тяхното решение.

За него е достатъчно наличието на непоколебимо съгласие за развод. Ако искането бъде уважено, то не подлежи на обжалване. Споразумението на страните за развод влиза в сила от момента на постановяването му и бракът се прекратява.

С цел най-добра и цялостна защита на Вашите права и интереси, е добре да се доверите на професионалните услуги на адвокат с практически опит в сферата на разводите, който да изготви прецизен документ, за да бъдат защитени в пълен обем вашите права по време на съдебното производство.

Ние от Адвокатска кантора Велева ще ви съдействаме при изработване на споразумение за развод по взаимно съгласие, както и ще ви представляваме по време на цялото съдебно производство, до постановяването и влизане в законна сила на съдебно решение.

Трансформиране от развод по исков ред в развод по взаимно съгласие

Ако в хода на делото за развод по исков ред, страните постигнат споразумение относно всички въпроси, свързани с местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име, съдът прекратява делото за развод по исков ред и преминава към развод по взаимно съгласие.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ?

Адвокат Велева може да Ви съдейства