Когато един имот е съсобствен на няколко лица, всеки един от тях може да поиска делба на общата вещ, въпреки противна уговорка, освен ако законът не предвижда друго или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта. Разпоредбите за делба на наследство важат съответно и за делба на съсобствен имот. Искът за делба не се погасява с давност. Той може да бъде заведен от всяко едно лице съсобственик по всяко време. Делбата може да се извърши доброволно, чрез сключване на писмен договор с нотариална заверка на подписите или по съдебен ред.

delba-na-imot

Диференциация между съдебна и доброволна делба:

При доброволната делба имуществото се разделя между съделителите с договор, който следва да бъде нотариално заверен и вписан. Когато страните постигнат съгласие относно своите реални части от имота, те могат да сключат договор за доброволна делба, в писмена форма с нотариална заверка на подписите. 

За извършване на сделката е необходимо да се представят и допълнителни документи пред нотариус, по повод на изповядваната сделка, със събирането и подготовката, на които документи, ние можем да ви съдействаме.

Договорът за делба е формален – сключва се в писмена форма с нотариална заверка на подписите. След заверка пред нотариус се вписва в Имотния регистър към Агенция по вписванията.

При доброволна делба, имотът се поделя в съответствие с волята на всички участници в производството и  постигнатият резултат удовлетворява всички страни.

Ако страните не успеят да се спогодят и да постигнат доброволна делба на имот, се преминава към производство по съдебна делба.

Съдебна делба

Производството за допускане на съдебна делба започва с искова молба.

Процесът по съдебна делба протича в две фази – допускане на делбата и извършване на делбата.

В първото заседание се определят лицата, които са съделители, като всеки от тях може да възрази против правото на някой от тях да участва в делбата, против размера на неговия дял, против включване на някои от имотите в наследствената маса.

В решението, с което се допуска делба, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки съделител. Когато се допуска делба на движими вещи, съдът се произнася и по въпроса кой от съделителите ги държи.

С решението за допускане на съдебната делба нейната първа фаза приключва и започва втората фаза, целяща да се извърши допуснатата съдебна делба.

 

След като се извърши експертиза, въз основа на заключението на вещо лице, се разпределят дяловете, съдът съставя проект за разделителен протокол при спазване правилата на Закона за наследството.

След като състави проекта за разделителен протокол, съдът призовава страните, за да им го предяви и да изслуша възраженията им по него. След това той съставя и обявява окончателния разделителен протокол.

 

След като решението по разделителния протокол влезе в сила, съдът призовава страните за теглене на жребий. Съдът може да извърши делбата, като разпредели наследствените имоти между съделителите, без да тегли жребий, когато съставянето на дялове и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно.

 

Страните в производството по съдебна делба заплащат разноските съобразно стойността на дяловете си. По искове, присъединени в производството, разноските се определят по правилата на чл. 78 от ГПК.

Въз основа на горното изложение, можем да направим извод, че за разделянето на имот чрез съдебна делба са нужни много повече време и средства, отколкото ако успеем да се споразумеем  и постигнем доброволна делба. Разноските при съдебната делба са много по-големи, отколкото при доброволната делба и биха натоварили страните излишно. Ако ви предстои делба на имот се консултирайте с нас, за да ви помогнем в своевременното и бързо решаване на казуса.

Ползите от медиацията за решаване на спора

Макар в някои ситуации постигането на едно общо изгодно споразумение да изглежда почти невъзможно или трудно постижимо, с преговори и взаимни отстъпки, страните винаги могат да постигнат взаимноизгоден резултат, който удовлетворява всички. В тези случаи от особена полза би било провеждането на процедура по медиация, в която с провеждането на няколко срещи, обикновено се постига споразумение между страните, запазват се добрите отношения и ефективната комуникация между тях.

Искате да заведете дело за недвижимо имущество?

Адвокат Велева може да Ви съдейства