Търговското право е самостоятелен клон на частното право, който се е обособил от гражданското право.

 Търговското право представлява съвкупност от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки, регистрациите, финансовите инструменти и ценните книги.

В Адвокатска кантора „Велева“ ще Ви съдействаме с подготовката на всички необходими документи за регистрация на Вашето търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, в зависимост от индивидуалните Ви нужди.

Предоставяме правна помощ и при всяка бъдеща промяна на обстоятелствата, свързана с промяна на седалище и адрес на управление, предмет на дейност, управители, промяна на капитала, включително процедура по внасяне на непарична вноска (апорт) в търговско дружество.

targovsko-pravo1

Основополагащ нормативен акт за търговското право е Търговският закон.

По смисъла на Търговския закон, търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

 1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
 2. продажба на стоки от собствено производство;
 3. покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
 4. търговско представителство и посредничество;
 5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;
 6. застрахователни сделки;
 7. банкови и валутни сделки;
 8. менителници, записи на заповед и чекове;
 9. складови сделки;
 10. лицензионни сделки;
 11. стоков контрол;
 12. сделки с интелектуална собственост;
 13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
 14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
 15. лизинг.

 В Адвокатска кантора „Велева“ предоставяме правна защита и съдействие в подкрепа на Вашия бизнес.

На нашия уебсайт можете да откриете информация относно услугите, които предлагаме. Част от тях включват:

 1. Регистрация на различни видове търговски дружества, вкл. обединения от търговски дружества: консорциуми, холдингови структури;
 2. Вписване на промени в обстоятелствата на дружества;
 3. Преобразуване на търговски дружества;
 4. Обявяване на актове пред Търговски регистър към Агенция по вписванията, вкл. ГФО;
 5. Регистрация на неправителствени организации /НПО/;
 6. Правно съдействие и консултация на стартъпи;
 7. Регистрация по Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).

За улеснение на своите клиенти, подаваме и годишни финансови отчети  за дружествата им в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Предлагаме представителство пред всички административни органи, съдействие при различни регистрации, представителство пред Търговския регистър и др.

В адвокатска кантора „Велева“ ще Ви съдействаме в изготвянето на всички документи, необходими за Вашия бизнес.

Имате нужда от съдействие? Задайте въпроси за Вашето дружество

Адвокат Велева може да Ви съдейства