Как да регистрирам фирма

Повечето потребители изпитват трудност в избора на тип дружество, което да регистрират. Всяка структура има своите предимства и недостатъци. Най-важното е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която поемате пред вашите партньори.

За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

Съгласно българското законодателство, в Търговския закон са изчерпателно изброени видовете търговски дружества. Те са:

Дружество с ограничена отговорност /ООД/ и Еднолично ООД /ЕООД/

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е едно от най-често учредяваните търговски дружества.

Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата се означава като еднолично ООД /ЕООД/.

Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД

Разликата между ООД и ЕООД е в това, че при ЕООД едно лице е собственик на целия капитал на дружеството. ЕООД се учредява се с учредителен акт, а ООД се учредява с дружествен договор.

В ООД капиталът е разделен между съдружниците на определени дялове с номинална стойност, докато при ЕООД, нямаме съдружници, а едноличен собственик на всички дялове от капитала на дружеството.

Процедурата по регистрация на фирма минава през два основни етапа:

  1. Подготовка на документи за регистрация;
  2. Подаване на документите в Търговския регистър.

Най-добре е документите да се изготвят и входират от адвокат, който се занимава с тази дейност.

Подготовката на документите с нас ще Ви отнеме не повече от 1-2 работни дни, в зависимост от натовареността на кантората.

След като подадем документите пред Търговски регистър, времето, което ще е необходимо за регистрацията на фирма, ще бъде около 2-3 дни. През това време служителите в Търговския регистър преглеждат документите и ако всичко е наред, вписват фирмата в регистъра.

Когато фирмата бъде вписана, тя ще получи служебно единен идентификационен код (ЕИК). Той е 9-цифрен уникален номер на фирмата, който служи за нейната идентификация. След това фирмата ще бъде публична в Търговския регистър.

Колко струва регистрация на фирма?

  • Размер на капитала – 2 лв. минимум.
  • Такса в банката – около 10-15 лв. за откриване на сметка, в зависимост от ценовата политика на банката.
  • Спесимен (образец от подписа на управителя) – 6 лв. за един брой.
  • Такса към Агенция по вписванията – 110 лв., но ако документите се подадат онлайн – 55 лв.

Акционерно дружество /АД/

Този вид юридическо лице представлява дружество, чиито капитал е разделен на акции. Поради множеството инвестиционни възможности, които предоставя, акционерното дружество,  е изключително подходяща форма на търговско дружество за едрия бизнес.

Минималната стойност на капитала на акционерното дружество е 50 000 лв.

Някой дейности, като например банковата и застрахователната, се извършват изключително от акционерни дружества. Минимално облекчен начин на управление на АД, е чрез съвет на директорите, в който да участват минимум три лица за осъществяване на дейността му. Съществува и възможност за учредяване на Еднолично акционерно дружество (ЕАД).

Събирателно дружество /СД/

Събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. При СД съдружниците отговарят солидарно и неограничено с цялото си имущество относно задълженията на дружеството. Поради неограничената отговорност на лицата, това е форма на търговско дружество, която не се използва почти от търговците.

Ако притежавате СД, можете да се свържете с нас за консултация относно ползите на преобразуването му в капиталово дружество, като например дружество с ограничена отговорност (ООД).

Командитно дружество /КД/

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.

Предимството на Командитното дружество е в това, че дава възможността, някои от съдружниците да бъдат неограничено отговорни с цялото си имущество за задълженията на дружеството, а други да отговарят само до определена капиталова вноска.

Командитно дружество с акции КДА

Това е командитно дружество, чиито капитал е разделен на акции (ценни книги удостоверяващи участие в дружество и даващи право на дивидент и ликвидационен дял).

КДА предоставя възможност в търговско формирование с акции да се включат неограничено отговорни съдружници.

Едноличен търговец ЕТ

Едноличният търговец е формирование, с цел основно развиване на малък бизнес. Недостатъците му се състоят в това, че физическото лице – ЕТ, е неограничено отговорно с цялото си имущество относно задълженията, свързани с търговската му дейност и поети от ЕТ.

Ако притежавате ЕТ, честа практика е преобразуването му в капиталово дружество като еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Ако притежавате ЕТ, можете да се свържете с нас за консултация относно предимствата на преобразуването му в ЕООД.

Искате да заведете дело по търговско право?

Адвокат Велева може да Ви съдейства