Критерии за учредяване на неправителствена организация

Критериите, на които най-общо се разделят неправителствените организации са два: въз основа на тяхната правна форма и въз основа на дейността, която извършват.

От гледна точка на правната форма, неправителствените организации биват: сдружения и фондации.

Другият критерий за разграничаване на неправителствените организации, е тяхната дейност: в частна полза и в обществена полза.

За учредяване на сдружение в частна полза са необходими минимум 3 лица, които се обядиняват за осъществяване на дейност с нестопанска цел.

За учредяване на сдружение, което е определено за извършване на дейност в обществена полза, са необходими най- малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.

registracia-na-NPO

Юридическите лица с нестопанска цел биват сдружения и фондации. Те не са търговци по смисъла на Търговския закон.

За учредяване на фондация е достатъчно 1 лице учредител. Фондация се учредява с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел /дарение/. Фондацията има управителен орган, който може да бъде управител или управителен съвет, които действат като органи на управление и извършват волеизявленията на юридическото лице. Фондацията е юридическо лице с идеална, нестопанска цел. Всички средства на фондацията следва да се изразходват с оглед осъществяването на нейните цели. Нейната  основна дейност като субект на правото е да получава дарения, които да изразходва по осъществяването на записаните в учредителния ѝ акт цели.

В адвокатска кантора Велева можем да Ви съдействаме при учредяване на вашето сдружение или фондация, както и да ви консултираме кой вариант е най-подходящ за целта, която следвате.

ИСКАТЕ ДА РЕГИСТРИРАТЕ НПО?

Адвокат Велева може да Ви съдейства