Размерът на адвокатско възнаграждение за оказваната от адвоката правна помощ, се определя по свободно договаряне, въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, минимален размер за съответния вид помощ.

Минималната цена за устна консултация е в размер на 30 лв.

Абонаментно правно обслужване

Адвокатската кантора „Велева“ предоставя на Вашето внимание абонаментно правно обслужване.

Абонаментното правно обслужване е най-добрата форма за предоставяне на бърза, своевременна и компетентна правна помощ на вашето дружество.

В Адвокатската кантора „Велева“ имаме опит в работата на абонаментно обслужване със строителни компании, с агенции за недвижими имоти, както и собственици на бизнеси в различни търговски отрасли.

Какво получавате чрез абонаментно правно обслужване

Чрез абонаментното обслужване, Вие ще получите правно съдействие при възникване и решаване на правни проблеми от всякакво естество. Ще получите

Бързо отреагиране

Отговор на вашите въпроси в рамките на същия ден

Кратки срокове

Всички необходими документи ще ви бъдат съставени и изпратени в кратък срок

Ниска цена

По-ниска цена на правното обслужване, спрямо стандартна цена за всяка услуга без да сте сключили абонамент

Намалени разходи

Спестяване на разходи за назначаване на юрист в дружеството

Цени на абонаментно правно обслужване

Пакет Старт

Правни услуги за стартъпи и малкия бизнес
15 часа месечено
 • Устни и писмени правни консултации
 • Дистанционни, онлайн консултации
 • Създаване, преглед и ревизия на до 5 документа месечно - договори, спогодби, заявления, покани, жалби и други

Пакет Стандарт

Правни услуги за малки и средни фирми
30 часа месечно
 • Устни и писмени консултации
 • Дистанционни, онлайн консултации
 • Създаване, преглед и ревизия на до 10 документа месечно - договори, спогодби, заявления, покани, жалби и други
 • Вписване на промени и обявяване на ГФО пред Търговски регъстър

Пакет Премиум

Цялостно правно обслужване
часа месечно
 • Устни и писмени правни консултации
 • Дистанционно онлайн консултиране
 • Създаване, преглед и ревизия на неограничен брой документа месечно - договори, спогодби, заявления, покани, жалби и други
 • Вписване на промени и обявяване на ГФО пред Търговски регъстър
 • Внедряване на GDPR в дружеството
 • Съдействие при различни регистрации и пред различни институции във връзка с различни процедури и всичко необходимо, според специфичните нужди на дружеството.

Ползите от абонаментно правно обслужване

Разбиране

Адвокатът се запознава с предмета на дейността Ви и съответната ѝ правна уредба

Приоритет

Вашите казуси винаги ще се разглеждат приоритетно

Доверие

Създава се доверие и сигурност в отношенията между адвокат и клиент

Спокойствие

Ползвате правно съдействие при подготовка на различни договори, становища, регистрации, без оглед на материалния интерес