Сключването на брак е едно от най-важните и щастливи събития в живота на всеки човек. Този щастлив момент представлява сериозна стъпка в живота на всеки един от нас, която е свързана и с много отговорности. Затова  когато настъпи моментът за голямото събитие във вашия живот, трябва да сте наясно с всички последствия, които произтичат от него, включително имуществените отношения.

За тях най-често се замисляме когато настъпи срив в отношенията и страните желаят бракът да приключи. Ако това се случи и съпрузите вземат решение за развод, предстои подялба на имуществото, което обикновено влече след себе си редица спорове.

Всичко това може лесно да се реши и да бъде предотвратено ако се замислим малко преди да сключим брак.

skliuchvane-na-bral

Какво представлява сключването на брак?

Бракът представлява доброволен съюз между мъж и жена, сключен по взаимно, свободно и изрично съгласие, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние. В акта за сключване на граждански брак се отразява избраният режим на имуществени отношения между съпрузите. В закона са установени три режима на имуществени отношения: законов режим на общност (СИО); законов режим на разделност и договорен режим

Какво става с имуществото ми при сключване на брак?

В Република България според действащия понастоящем Семеен кодекс има три режима на имуществени отношения между съпрузите:

 1. Законов режим на общност – съпружеска имуществена общност:
  • Законовият режим на общност (СИО) се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим на имуществените си отношения, както и ако са непълнолетни или ограничено запретени. Обикновено това е най-често срещаният режим на имуществени отношения между съпрузи
  • Съпружеската имуществена общност се прекратява с прекратяването на брака. Може да се прекрати по съдебен ред и по време на брака, ако важни причини налагат това. Съпружеската имуществена общност може да се прекрати по време на брака, ако съпрузите изберат режим на разделност или сключат брачен договор. След прекратяване на имуществената общност, дяловете на съпрузите са равни.
 2. Законов режим на разделност – тук правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание. При прекратяване на брака по исков ред, всеки съпруг има право да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, доколкото е допринесъл с труд, със средствата си, с грижа за децата, с работа в домакинството или по друг начин.
 3. Договорен режим – това е третият възможен режим на имуществени отношения, при който се съставя брачен договор. Важно е да знаем, че брачният договор може да бъде сключен както преди брака, така и след сключването на брака.
 4. Брачният договор може да съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните като: правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака; начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище; участието на страните в разходите и задълженията; имуществените последици при развод; издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод; издръжката на децата от брака; други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.

  Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.

  Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, се заверява от нотариус, в чийто район се намира имотът. Когато имотите, предмет на договора, се намират в районите на действие на различни нотариуси, нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните.

  Брачният договор поражда действието си от момента на сключването на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

Ако Ви предстои сключване на брак и не сте сигурни какво би последвало при различните имуществени режими, свържете се с нас. Ще подходим индивидуално към всяка отделна ситуация и ще обсъдим какво би последвало за вас при всяка една от трите възможности, за да направите обоснован избор.

Искате да заведете дело по семейно право?

Адвокат Велева може да Ви съдейства