На територията на страната функционират различни електроразпределителни дружества и дружества, доставчици на електрическа енергия („Електроразпределение Север“ и „Енерго Про Продажби“, „ЧЕЗ Разпределение България“ и „ЧЕЗ България“ , „EVN България“ и др.). Електроразпределителните дружества ежедневно извършват технически проверки на измервателните системи и на средствата за търговско измерване (електромери) в обекти на техните потребители.

Когато при извършване на проверка се установят някакви несъответствия или вмешателства, служители на дружеството съставят констативен протокол, познат също като „корекционен протокол“. В протокола се посочват установените при проверката обстоятелства и въз основа на него се извършват корекции в сметките за ток на клиента, като се начислява сума за допълнително количество доставена електроенергия.

dela-sreshtu-erp

Като причина за корекционната процедура, дружеството, доставчик на електрическа енергия, обикновено посочва, че е извършена кражба на електрическа енергия, както и че СТИ (електромерът) не измерва правилно преминалото количество електроенергия, или че е консумирана ел. енергия, натрупана в скрит регистър и прочие.

В огромна част от случаите, допълнително начислената ел. енергия не е преминала през електромера, нито е доставена на потребителя. В този случай, след като енергията не е потребена, клиентът не следва изобщо да я заплаща.

Основно притеснение на потребителя е, че енергоразпределителното дружество, с оглед монополното положение спрямо него, има право да преустанови доставянето на ел. енергия на неговия адрес, в случай че не заплати начислената сума, въз основа на извършената проверка. Понякога това принуждава абонатите да заплащат исканите суми дори да липсва правно основание.

Ако се обърнете към нас, ще започнем необходимата процедура, с която да не допускате да бъдете жертва на произвола на монополните електроразпределителни дружества. За целта своевременно ще предприемем мерки, за да не бъде спряно електрозахранването в обекта ви, както и при наличие на основания, ще се предприеме съдебна процедура за неплащане на начислената неправомерно ел. енергия.

 

В голяма част от случаите, електроразпределителните дружества нямат законово основание да начисляват допълнителни суми на потребителите си.

 

Ако някоя от гореописаните ситуации се отнася за Вас, не се колебайте да се свържете с Адвокатска кантора „Велева“, тъй като в практиката си адв. Велева е натрупала сериозен опит в подобни казуси, изразяващ се в осъществено процесуално представителство по повече от 200 съдебни дела при сътрудничеството си с адвокатско дружество, специализирано в процесуално представителство по делата с Енергийни дружества.

Без значение от това на какъв етап е вашият спор с електроразпределителното дружество, свържете се с нас, за да открием начин да го разрешим във Ваша полза.

 

ИСКАТЕ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО ИЛИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С НАС?

Адвокат Велева може да Ви съдейства