Наказателни постановления

Наказателно постановление се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на административен орган – такива са например МВР, РИОКОЗ, НАП, агенция „Митници” и други.

Основният нормативен акт в правната сфера на административното наказване е Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Според него административните наказания, които се налагат за извършени административни нарушения са:

  • обществено порицание;
  • глоба;
  • временно лишаване от право да се упражнява професия или дейност.

 

objalvane-na-auan

При налагането на административните наказания, административнонаказващият орган следва да съобрази чл. 28 от ЗАНН като за маловажни случаи, в които е извършено нарушение, не следва да се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и да се издава наказателно постановление (НП). Преценката относно маловажността на деянието е субективна, но съществува значителна съдебна практика по този въпрос. Ако фактите не бъдат съобразени правилно, в голяма част от случаите ще успеем да извършим успешно обжалване, след което ще се отмени издаденото наказателното постановление.

След установяване на извършено нарушение, наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в 1-месечен срок от получаването ѝ.

Когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, ако няма основание за прилагането на разпоредбите относно маловажност, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание. То трябва да съдържа реквизитите по императивната правна норма на чл. 57 от ЗАНН.

Наказателното постановление, както и електронният фиш  подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд.

Срокът за обжалване на наказателно постановление е седем дни от връчването му чрез жалба, която се подава до административнонаказващия орган, който следва да я изпрати заедно с цялата преписка към съответния районен съд.

Обжалването на наказателните постановления има висока успеваемост, често поради допускани грешки от наказващите органи. То е необходима защита на гражданите в административния процес и е препоръчително винаги когато срещу вас или вашето дружество е съставено наказателно постановление.

Движението по пътищата и контролът, свързан с неговото осъществяване, са регламентирани в Закон за движение по пътищата (ЗДвП), както и в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – по отношение на налагане на санкции.

Производството по издаване на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) и налагане на наказателни постановления протича по правилата на ЗАНН.

След като бъде извършена проверка от органите на КАТ и ви бъде съставен акт за установяване на нарушение, вие имате възможност да направите възражение в 3-дневен срок. 

Възражението се адресира до съответния началник на административния орган, издал АУАН и следва да съдържа фактическите констатации, които са отразени неправилно в акта и всички основания за неговата отмяна.

Чрез подаденото възражение се осъществява административната фаза на обжалване, тъй като началникът на съответния орган следва да извърши цялостна проверка по случая.

Ако уважи възражението, той има правото да измени или да отмени акта, в противен случай ще издаде наказателно постановление.

В глава седма „Административнонаказателна отговорност“ от Закона за движение по пътищата, изчерпателно са посочени нарушенията и съответстващите им санкции.

С цел защита на вашите права и интереси, препоръчваме да се доверите на адвокат, който да провери съответствието на посочените в АУАН и/или в наказателно постановление разпоредби с фактически извършеното нарушение, както и дали наложената санкция отговаря на законово определената.

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд.

Районният съд в състав от един съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление или електронния фиш.

Постановеното решение може да се обжалва пред съответния Административен съд. Решението на административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

ИСКАТЕ ДА ОСПОРИТЕ ИЗДАДЕН СРЕЩУ ВАС АУАН ИЛИ НП?

Адвокат Велева може да Ви съдейства