Възлагането на обществени поръчки в Република България, е процедура със сравнително кратка, но разнообразна история.

През последните няколко години Законът за обществените поръчки (ЗОП) беше многократно изменян. Основният източник на материята, засягаща обществените поръчки в България, е Законът за обществените поръчки. Наред с него съществуват и други подзаконови нормативни актове, които имат за цел приложението на този закон.

obshtestveni-porachki

 

Процедурите по ЗОП са:

 1. открита процедура;
 2. ограничена процедура;
 3. състезателна процедура с договаряне;
 4. договаряне с предварителна покана за участие;
 5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 6. състезателен диалог;
 7. партньорство за иновации;
 8. договаряне без предварително обявление;
 9. договаряне без предварителна покана за участие;
 10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
 11. конкурс за проект;
 12. публично състезание;
 13. пряко договаряне.

Сложността на тази правна област предполага и за двете страни по договора за възлагане на обществена поръчка – възложител и участник – да имат актуални познания в областта на възлагането на обществени поръчки. С цел успешно участие в процедурата, както участникът в търга, така и възложителят на обществената поръчка трябва да се доверят на професионален и експертен съвет.

Ние ще Ви съдействаме за подготовка в областта на обществените поръчки, като ви помогнем да развием заедно с Вас най-добрата стратегия за всеки проект. Ще съдействаме на възложителите и участниците във всички фази на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Предлагаме следните услуги:

 • Съдействие при изготвянето и контрол на документите за участие;
 • Участие в правната оценка на офертите на търга;
 • Изясняване на въпроси на участниците в търга;
 • Провеждане на разяснителни обсъждания и преговори;
 • Съдействие при проектирането и изготвянето на документите за търга;
 • Консултиране на кандидатите при изготвяне на офертите;
 • Консултиране на участниците при установени нарушения на процедурата по възлагане на обществени поръчки и др.

ИСКАТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА?

Адвокат Велева може да Ви съдейства