След като вече сте учредили търговско дружество, можете да извършвате различни правни действия, изразяващи се в промени на обстоятелствата и др.  Промените в обстоятелствата на фирма са различни, като част от тях са:

Промяна на управител на фирма

Настоящият управител може да се смени с нов, както и да се назначи още един или няколко управители.

Промяна на седалище и адрес на управление на фирма

Тази промяна се осъществява, чрез представяне на съответните документи и извършване на ново вписване.

promqna-obstoyatelstva-firma

Промяна на предмета на дейност на фирма

Вашето дружество може да има всякакъв предмет на дейност, който трябва да не противоречи на закона или на подзаконов нормативен акт.

Във всички тези случаи ви препоръчваме да се консултирате с добър адвокат по търговско право, който ще ви съдейства за бързо и ефективно осъществяване на промяната. Ако е необходимо да извършите някоя от посочените по – горе промени, се свържете с нас.

Продажба на търговско дружество

В адвокатска кантора Велева ще Ви окажем юридическа помощ при прехвърляне на вашето дружество или при продажба на дружествени дялове от него.

Покупко-продажбата на търговско дружество, се извършва по различен начин за различните видове дружества.

При покупко-продажбата на търговско дружество или на дялове в него, те се прехвърлят, заедно с частта от правата и задълженията на самото дружество. Това означава, че ако сте купувач, вие купувате всички позитиви и негативи.

Ако дружеството има вземания, които следва да събере, тези му права, заедно с всички възможни задължения, като банкови кредити и др., ще се прехвърлят заедно с прехвърлянето на собствеността върху дял от него.

Съгласно чл.15, ал.3 от Търговския закон, при прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря пред кредиторите на дружеството, солидарно с правоприемника, до размера на получените права.

Ако ви предстои подобна сделка, можете да се консултирате с нас.

Искате да заведете дело по търговско право?

Адвокат Велева може да Ви съдейства