Родителски права

При наличието на спор относно родителските права, когато родителите не живеят заедно, включително когато родителите нямат брак, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, личните отношения с него и издръжката му.

Ако родителите не постигнат споразумение по посочените въпроси, спорът се решава от Районния съд по настоящия адрес на детето.

При разглеждане на спор за упражняването на родителските права и местоживеенето на детето, съдът се ръководи предимно от защита на най-добрия интерес на детето

Споразумение за родителски права

Когато се постигне съгласие по чл. 127 от Семейния кодекс, следва да се изготви споразумение за упражняването на родителските права. Споразумението трябва да се одобри от съда като законосъобразно, тоест отговарящо на всички законови изисквания и трябва да е в интерес на детето.

 

В съдебно заседание, родителите трябва да потвърдят съгласието си по споразумението лично и недвусмислено, като заявят, че са запознати с разпоредбите му.

След като съдът се убеди, че са спазени интересите на детето и че споразумението не противоречи на закона, той го утвърждава.

Дело за упражняване на родителски права

Ако не може да бъде постигнато съгласие по чл. 127 от Семейния кодекс и родителите не успеят да сключат споразумение, то всеки един от тях може да предяви иск пред Районния съд по настоящия адрес на детето, за определяне на упражняването на родителските права.

Исковете за родителски права, често се съединяват с иск за издръжка на детето, която му се заплаща чрез родителя, на когото е предоставено упражняването на правата.

Ако не бъде постигнато съгласие, съдът разглеждащ делото, служебно се произнася на кого от родителите да се предостави упражняването на родителските права, определя мерките на упражняване на тези права, режима на лични отношения и издръжката на децата.

Дела за ограничаване и лишаване от родителски права

Ограничаването на родителските права се извършва от районния съд, само в случаи, когато поведението на родителя застрашава и представлява опасност за здравето, личността, възпитанието или имуществото на детето.

Районният съд може да възложи упражняването на родителските права на друго лице или да ограничи, отнеме родителските права, както и да постави условие за упражняването на някои от тях.

При необходимост, съдът може да промени местоживеенето на детето, като то бъде настанено извън семейството. И тук е особено важно да се подходи с повишено внимание за детайлите.

При лишаване от родителски права на единия родител, в случай че детето няма друг жив родител, съдът предприема мерки за закрила и настанява детето извън семейството.

ИСКАТЕ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО ЗА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА?

Адвокат Велева може да Ви съдейства