Покупко-продажбата на недвижими имоти е важна част от гражданския оборот. Тази дейност представлява сложен комплекс от правни и фактически действия, които трябва да бъдат прецизно извършени. Подготвянето и оформянето на цялостна и изчерпателна документация е от особена важност за сключването на сделка с недвижим имот.

Именно поради това е от изключително значение използването на юридическа помощ от адвокатска кантора с опит в сферата, която да се заеме с процедурата по подготовката на вашия предварителен договор и нотариален акт.

Не са рядкост случаите на измама при сделки с недвижими имоти, поради което ние се стремим да ви предоставим безупречна услуга и пълна юридическа проверка на цялостната документация, свързана с изповядването на вашата сделка.

Адвокатска кантора „Велева“ предлага комплексно обслужване при извършване на всички видове сделки с недвижими имоти.

Сред клиентите ни през годините са големи строителни фирми, специализирани в областта на жилищното строителство, в работата си с които сме натрупали значителен опит и висок професионализъм и в тази сфера на правото.

Какви са най-често срещаните сделки с недвижими имоти?

Една от най-често срещаните сделки в практиката е покупко-продажбата на недвижим имот. Можем да Ви съдействаме и при други често срещани сделки с недвижими имоти като:

    • наем;
    • замяна;
    • дарение;
    • аренда;
    • ипотека върху имот и др.

В българското законодателство покупко–продажбата на недвижим имот се извършва чрез подписването на нотариален акт. В практиката се е наложило изготвянето на текста на нотариалния акт най-често да се извърши предварително от адвокат, който прави всички необходими проверки и следи за защитата правата на своя клиент. При изповядването на сделката пред нотариуса се събира нотариална такса, която е в зависимост от цената на имота.

Изборът на нотариус се извършва свободно, като единствено условие е нотариусът, пред който ще се изповядва сделката, да е с район на действие по местонахождение на имота.

Преди да достигнем до подписването на нотариален акт, е нужно да се премине през процеса на подготовка на сделката, който включва изготвяне и събиране на необходимите за изповядването на сделката документи.

Пред нотариуса задължително трябва да се представят всички необходими документи, за да може да се извърши сделката.Можем да Ви съдействаме и при други често срещани сделки с недвижими имоти като

Предварителен договор - подготовка и съгласуване

В голяма част от случаите преди подписване на нотариален акт, страните сключват предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Когато се изяснят условията за извършване на правната сделка, продавачът и купувачът подписват предварителен договор.

В него се уточняват всички условия по сделката, така както следва тя да бъде изповядана. Чрез него продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността върху недвижимия имот, срещу определена цена, която пък купувачът от своя страна се задължава да плати на продавача. По този начин всички договорки са установени в писмен вид.

Относно формата на предварителния договор, достатъчно е той да бъде в обикновена писмена форма. Със сключването на такъв договор, всяка една от страните придобива правото, да поиска от съда, сключването на окончателен договор по реда на чл.19 от Закона за задълженията и договорите.

В адвокатска кантора „Велева“ можем да ви съдействаме изцяло при снабдяването и изготвянето на всички документи, необходими за сключване на вашата сделка с недвижим имот, като данъчни оценки, скици, удостоверения за вещни тежести и други необходими документи за сделката. Ние имаме опит в сферата на покупко-продажбите и можем да ви предоставим надеждна консултация и висококачествена правна помощ.

ПРЕДСТОИ ВИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ?

Адвокат Велева може да Ви съдейства