Административното право представлява съвкупност от правни норми, които уреждат обществените отношения в сферата на изпълнителната власт.

Административният процес регулира редът за осъществяване на изпълнителната и разпоредителна дейност и урежда различни видове административни производства. Част от тях са:

  • Производство по установяване на административни нарушения;
  • Производство по налагане на административни наказания;
  • Производство по съдебно оспорване на наказателните постановления;
  • Касационно обжалване на съдебните решения по административнонаказателни производства;
  • Производства по издаване и оспорване на индивидуални административни актове и др.

 

administrativno-pravo1

Основен нормативен акт в сферата на административното право е Административнопроцесуалният кодекс (АПК).

Административното право и административният процес дефинират отношенията, които се развиват между правните субекти и държавата като субект с властнически правомощия.

В отделните менюта на уебсайта можете да откриете информация относно услугите, които предлагаме. Част от тях включват:

  1. Обжалване на актове за установяване на административно нарушение /АУАН/ и наказателни постановления /НП/;
  2. Обжалване на електронни фишове;
  3. Отговорност на държавата и общините за вреди по реда на ЗОДОВ;
  4. Процесуално представителство по административни дела.

Наред с посочените услуги, можем да Ви съдействаме и при участие в обществени поръчки с различен предмет.

Предлагаме съдействие и представителство и пред административни и съдебни институции, във връзка с упражняване и защита на правата ви.

В адвокатска кантора „Велева“ ще се погрижим и ще предоставим квалифицирана правна помощ по всички административноправни въпроси.

Искате да заведете дело по административно право?

Адвокат Велева може да Ви съдейства