Адвокатска кантора „Велева“ предлага пълно правно обслужване в областта на недвижимите имоти.

В това се включва цялостна проверка на имота за наложени върху него тежести като възбрани, вписани искови молби и др. На своите клиенти съдействаме при снабдяване с всички необходими документи за изповядване на сделка, включително с кадастрални скици на имота, данъчни оценки, удостоверения за вещни тежести, подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ и др.

Независимо от спецификата на Вашия казус, ние ще ви предоставим консултация и правна помощ на високо ново. Знаем, че доверието във Вашия адвокат е водеща стъпка към успеха.

С какво може да сме ви от полза

На нашия уебсайт можете да откриете информация относно част от услугите, които предлагаме:

  1. Съдействие при покупко-продажба на недвижими имоти;
  2. Подготовка и консултации във връзка с договори за наем на недвижими имоти;
  3. Съдействие и правна помощ при учредяване на право на строеж;
  4. Съдействие при делба на имоти – доброволна и съдебна;
  5. Прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане.

Освен посочените категории услуги, можем да ви съдействаме и с учредяване на различни ограничени вещни права като право на ползване, сервитути – право на преминаване през чужд имот, право на прокарване на временни пътища, право на водопрекарване и др.

Предоставяме съдействие и правна помощ на наши клиенти при липса на документ за собственост. Когато поради някаква причина собственик на недвижим имот не притежава документ, с който да се легитимира като такъв, но владее имота повече от десет години, следва да се извърши процедура по обстоятелствена проверка пред нотариус и да се издаде констативен нотариален акт за собственост на съответния недвижим имот.

Процесът по сдобиване с документ за собственост в тази хипотеза е сложен. Започва с молба-декларация, която следва да се изготви прецизно. След като се набавят всички необходими документи и се извърши успешно същинската обстоятелствената проверка пред нотариус с район на действие по местонахождение на имота, Вие се признавате за собственик на недвижимия имот и Ви се издава констативен нотариален акт.

Предимствата да се консултирам с адвокат, преди да предприема действия

За да не станете жертва на измама при сделки с недвижим имот, особено важно е да се консултирате с адвокат. При покупко-продажба следва да се прегледа цялата история на имота, както и да се направи справка относно вписани вещни тежести в Имотен регистър при Агенция по вписванията. Всеки купувач е застрашен от възможността да закупи имот с вписана тежест върху него, ако тези проверки не се направят прецизно.

Всяко правно действие, свързано с недвижимите имоти, било то покупко-продажба, дарение или учредяване на право на ползване, е свързано с нотариални такси, както и заплащане на такса вписване и местни данъци, които често са много високи. Консултацията с нас може да ви спести ненужни действия и такси, като по този начин постигнете целта си бързо и лесно.

Искате да заведете дело за недвижимо имущество?

Имате нужда от съдействие?