Защитата на лични данни на всяко едно физическо лице е от изключителна важност.

С настоящата политика за защита на личните данни, адвокат Веселина Велева, вписана към Варненска адвокатска колегия, има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват при използване на уебсайт www.advokatveleva.com , включително за какви цели се извършва обработването, на какво основание и за какъв срок. Тези правила са съставени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и Закона за защита на личните данни.

 1. Какво представляват Личните данни:

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, по-специално чрез: име, ЕГН, идентификационен номер, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, e-mail адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др.

 1. Какво представлява обработването на лични данни:

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 1. Какви лични данни събираме и за какви цели:

При използването на настоящия уебсайт, се събират следните лични данни: име, фамилия, e-mail адрес и телефонен номер (по желание).

Събират се само такива лични данни, които са необходими за изпълнението и организацията на нашата дейност, за да успеем да извършим поръчана от вас услуга, или да отговорим на ваше запитване, или които Вие сте ни предоставили доброволно. При осъществяване на тези действия ние спазваме най-високи стандарти за поверителност, които съответстват и надхвърлят изискванията на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

 • Форма за обратна връзка– данните, събирани чрез формата за обратна връзка (Име, Фамилия, е-mail адрес, телефонен номер – по желание), служат единствено, за да отговорим на вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.
 • Коментари– Данните, които доброволно предоставяте чрез формата за коментари (Име, E-mail) се използват единствено за изразяване на Вашето мнение в правния блог. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.
 • Модул за споделяне в социалните мрежи– чрез него уебсайтът advokatveleva.com не събира лични данни, но могат да послужат за събиране на данни за потребителското поведение от компаниите, които са собственици на съответните социални мрежи – Facebook, LinkedIn, Instagram.

Уеб сайтът използва бисквитки за анализ и статистика, които са описани в т. 7 от настоящата Политика за защита на личните данни.

 1. Какви мерки за сигурност предприемаме:

Адвокат Веселина Велева предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

За да защитим Вашите лични данни от злоупотреба от трети страни, информацията подадена от вас е в криптирана форма посредством SSL/TLS сертификат. Основното му предназначение е да установи защита на информацията от всякакви незаконосъобразни действия. SSL/TLS сертификат осигурява висока степен на конфиденциалност. Можете да се уверите в това когато видите, че URL адресът започва с „https“.

 

 1. Как да проверите каква информация съхраняваме за Вас:

За да проверите каква информация съхраняваме за Вас, можете да се свържете се с кантората на телефон: 0883 48 44 30, както и на e-mail адрес: office@advokatveleva.com .

 

 1. Какви са вашите права:

Съгласно ОРЗД, субектът на данни има следните права:

 • Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, както и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните;
 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора, ако негови лични данни се обработват;
 • Да поиска коригиране на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;
 • Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими;
 • Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни.

 

 1. Какво представлява „бисквитката” (cookie)?

“Бисквитката” (cookie) представлява малък по обем файл, съдържащ в себе си текстова информация. „Бисквитките” изпълняват различни функции и се използват предимно:

 • за да ви разграничават от останалите потребители на конкретния уебсайт;
 • за да улеснят Вашето сърфиране.

„Бисквитките” се използват, за да съберат анонимна информация за потребителите на съответния уебсайт като това ще спомогне да се оптимизира и адаптира съдържанието на уебсайта според предпочитанията на потребителя.

Уебсайтът www.advokatveleva.com използва:

 • Google Analytics – онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, с цел да се анализират Вашите действия в уебсайта.
 • Плъгини на социалните мрежи – този уебсайт използва плъгини на социалните мрежи Facebook, LinkedIn и Instagram. На определени страници в сайта са разположени бутони на социалните мрежи.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено за анализи на потребителското поведение и за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта.

 1. Принципи за защита на данните

При обработване на лични данни, стриктно спазваме основните принципи за защита на данните, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни се обработват при спазване на принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субекта на данните, точност, пропорционалност, отчетност, сигурност, цялостност и поверителност. Личните данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели и се ограничават до това, което е необходимо за съответната цел на обработване. Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.

 1. Кога можем да разкрием лични данни:

Прилагаме комплекс от мерки, за да защитим Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства, Вашите лични данни да бъдат разкрити. Такива са например при изрично съгласие от Ваша страна, личните Ви данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона.

 1. Съхраняване и унищожаване на данните:

Не съхраняваме лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период, отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

Личните данни се унищожават, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 

 1. Обща информация за политиката

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменения на приложимото българско или европейско законодателство, както и вследствие на задължителни предписания, дадени от компетентния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни).

Адвокат Веселина Велева ще информира субектите на лични данни за измененията или допълненията на тази Политика за защита на личните данни, чрез публикация на актуализирана Политика на интернет страницата ни.

 

Информация за контакт с компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

  • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Електронна поща:  kzld@cpdp.bg
  • Интернет страница: cpdp.bg