Ако сте претърпели вреди от незаконосъобразни действия на държавата, общините и техни длъжностни лица, можете да потърсите обезщетение за нанесените Ви вреди по реда на ЗОДОВ.

1. Отговорност за дейност на администрацията – държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

vredi-po-zodov

2. Отговорност за дейност на правозащитните органи – държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при определени обстоятелства:

  • задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г.;
  • нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 – 4 на Конвенцията;
  • обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
  • налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание бъде отменено;
  • прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
  • изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
  • незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от съдебни актове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им.

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

3. Обезщетение – Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това, дали са причинени виновно или не от длъжностното лице.

При смърт на увреденото лице неговото право на обезщетение за имуществени вреди се наследява, а за неимуществени вреди – само ако е било предявено пред съд от увредения.

  1. Разноски – Ако искът бъде уважен изцяло или частично, съдът осъжда ответника (държавата, общината или тяхно длъжностно лице) да заплати разноските по производството, както и да заплати на ищеца внесената държавна такса. Съдът осъжда ответника да заплати на ищеца и възнаграждение за един адвокат или юрисконсулт, ако е имал такъв, съразмерно с уважената част от иска.

Съдът осъжда ищеца да заплати на ответника (държавата, общината или тяхно длъжностно лице) възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, съразмерно с отхвърлената част от иска, а в полза на юридическите лица се присъжда възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт.

Ако искът бъде отхвърлен изцяло, съдът осъжда ищеца да заплати разноските по производството. Разноските се заплащат от ищеца и при оттегляне на иска изцяло или при отказ от иска изцяло.

ПРЕТЪРПЕЛИ СТЕ ВРЕДИ ОТ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ И ТЕХНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА?

Адвокат Велева може да Ви съдейства