Какво представлява разводът по исков ред?

Когато съпрузите не успеят да постигнат съгласие относно имуществените си отношения, местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име, единственият вариант за прекратяване на брака, остава разводът по исков ред.

Всеки от съпрузите по всяко време на брака може да поиска развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

razvod-po-iskov-red

Какво е необходимо за започване на производство за развод по исков ред

За започване на производство за развод по исков ред, единият от съпрузите подава искова молба до районен съд. Молбата трябва да отговоря на определени изисквания на закона, като в нея се излагат подробни факти от личния живот на съпрузите. Описват се всички основания за настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака, както и какви са исканията от съда, които същият да обективира в своя краен съдебен акт.

В първото заседание по делото за развод съдът напътва съпрузите към помирение чрез медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора. Страните трябва да се явят лично.

При иска за развод е в сила правният принцип за изчерпателност на основанията. Това означава, че ищецът трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Непосочени основания, настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да послужат като основание за предявяване на нов иск за развод.

При необходимост, по молба на всяка от страните, съдът може да постанови привременни мерки относно издръжката, семейното жилище, ползването на имуществото, грижата за децата и тяхната издръжка.

Особеност в производството при развод по исков ред е, че същото може да се спре по искане на съпругата, ако тя е бременна и до навършване на 12-месечна възраст на детето

 

Какво се случва в производството за развод по исков ред

В производството за развод подлежат на доказване всички факти, довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака, които са изложени в исковата молба. Ако съдът допусне развода, със съдебното решение се произнася и относно вината за разстройството на брака, ако някоя от страните е поискала това. От особена важност е вината, тъй като съдебните разноски се възлагат върху виновния съпруг. Когато няма вина или когато и двамата съпрузи са виновни, разноските остават в тежест на всеки от тях, така както са ги направили.

Безспорно е, че при развода по исков ред, производството е по-продължително, разноските са по-високи, отношенията между съпрузите са обикновено непоправимо разстроени. В тези случаи, считаме че няколко медиационни срещи с двамата съпрузи, биха дали много добър резултат в отношенията им, с цел постигане на споразумение поне по някои от спорните въпроси и финализиране на производството по развод с повече взаимноизгодни решения.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ?

Адвокат Велева може да Ви съдейства