Какво представлява медиацията?

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която едно трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни те заедно да постигнат споразумение.

За кого е подходяща?

Медиацията е особено подходяща процедура в почти всички граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и тези, които са презгранични.

Основни предимства на процедурата пред решаването на спора по съдебен ред:

 • Улеснява ефективната комуникация между страните;
 • Спестява време и разходи;
 • Подпомага намирането на взаимоизгодни устойчиви решения;
 • Неутрализира враждебността между сраните и трансформира настъпилия конфликт във възможности за позитивна промяна;
 • Стимулира страните да поемат отговорност за своите отношения и за постигнатите решения;
 • „И най-лошото споразумение е по-добро от постановеното съдебно решение.“  Това е така, защото всичко което бихме постигнали на масата за преговори, ще отговаря на нашите субективни особености, желания, начин на живот – неща, които не могат да бъдат индивидуализирани до такава степен в едно съдебно решение.

Основни принципи при медиацията:

 • Доброволност – страните участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят;
 • Равнопоставеност – страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация.
 • Неутралност и безпристрастност – Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.
 • Поверителност – Разискванията във връзка със спора остават поверителни.

Етапи на процедурата:

 • Идентифициране на въпросите за решаване (отделяне на спорното от безспорното);
 • Определяне на интересите (отвъд заеманите от страните позиции) – идентифициране интересите на всяка страна, както и общите интереси на всички страни, подреждането им по важност;
 • Генериране на решения;
 • Избор на решение – на базата на съвместни критерии, обсъждане на плюсове и минуси, на потенциала на решението за дългосрочна приложимост;
 • Групирането на идентифицираните решения в единна система;
 • Обективиране на конкретните договорености в медиационно споразумение.

Започване на процедура по медиация:

Процедурата по медиация започва:

 • по инициатива на едната или на двете страни по спора;
 • по предложение на съд или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

Необходимо е съгласието и на двете страни по спора, за да се постави начало на процедурата.

Подготовка: 

Избор на един или повече медиатори, време и място на срещата. Подписване на споразумение за водене на процедура по медиация, в което се включват следните реквизити:

 • Страни и съгласие за медиация;
 • Описание на процедурата;
 • Възможност за ползване на правна консултация;
 • Възнаграждение на медиатора;
 • Дата и подписи на страните и на медиатора.

Провеждане на процедура по медиация:

 • Първа обща среща – установяват се правила за работа в хода на процедурата. Излагат се спорните въпроси от страните. Целта на тази първа среща е да се създаде походяща атмосфера и да се изгради доверие, както и да се установят основните спорни въпроси между страните;
 • Отделни срещи – лични срещи между медиатора и една от страните. Провеждат се по преценка на медиатора и се контролират от него. Всичко споделено на отделна среща остава конфиденциално, освен ако страната сама предпочете неговото споделяне с другата страна. Цели на отделните срещи са: събиране на информация, която страната се притеснява да разкрие пред другата страна, намаляване на емоционалното напрежение, преодоляване на затруднена комуникация, извършване на т.нар. сверка с действителността, откриване и подреждане на интересите, както и генериране и оценка на варианти за решения;
 • Последващи общи и отделни срещи – при тях се стартира процесът на структурирането на спогодбата;
 • Заключителна среща.

Свържете се с нас, за да успеем да ви съдействаме: