Подаване на ГФО през 2020 г. – нови правила и удължаване на сроковете!

Подаване на ГФО през 2020 г. – нови правила и удължаване на сроковете!

С нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия.

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредба №1), която е в сила от 14.03.2020г., е предвидена промяна, с която отпада изискването за някои категории предприятия да представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността.

Това са предприятията по чл. 19, ал. 1, т.1-3 и чл. 20 от Закона за счетоводството – микро, малки и средни предприятия.

Обстоятелството, че годишният финансов отчет и годишният доклад за дейността са приети от съответния компетентен орган, се доказва с представяне на декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

За предприятията по чл. 19, ал. 1, т.4 и §1, т. 22 от ЗСч. (големи и предприятия от обществен интерес) се прилага досегашният ред на доказване на приемането от компетентния орган на заявените за обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността.

Необходими документи за подаване финансов отчет:

  1. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2;
  2. Годишен финансов отчет;
  3. Протокол от решение на управляващия орган за приемане на годишния отчет, съответно декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба №1 от 14 февруари 2007, когато е приложимо;
  4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
  5. Документ за внесена държавна такса – 20 лв. по електронен път или 40 лв. за подаване на заявления на хартиен носител в офисите на Агенция по вписванията. При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса.

По електронен път могат да публикуват годишни отчети различни категории лица, включително адвокати.

За целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.

В Адвокатска кантора „Велева“ предлагаме да извършим тази услуга вместо Вас, както и да се възползвате от предимствата на това да използвате услугите на адвокат за публикуване на ГФО на вашето дружество:

  1. По-ниски държавни такси;
  2. Спестявате време за редене на опашки пред гишетата на Агенцията по вписванията, както и в банката за заплащане на държавната такса по сметките на Търговския регистър, както и за пътуване до териториалното поделение на Агенция по вписванията;
  3. Качествено и в срок свършена работа, която Ви предпазва от налагането на санкции при неподаване на годишни финансови отчети в срок;
  4. Когато упълномощите адвокат да подаде документите за обявяване на ГФО в Търговския регистър се изготвя пълномощно по реда на Закона за адвокатурата. Адвокатското пълномощно за представителство не подлежи на нотариална заверка, като по този начин спестявате още средства и време.

 

Цени на услугата за публикуване на ГФО за 2019г.:

За изпратените от 01.01.2020г. до 31.08.2020г. – 55 лв. на дружество с всички такси, включително и държавна такса.
За изпратените от 01.09.2020г. до 30.09.2020г. – 70 лева на дружество с всички такси, включително и държавна такса.
За публикуване на ГФО за по-голям брой дружества се свържете с нас, за да Ви предложим комплексна цена.

Удължава се срокът за подаване на декларация за липса на дейност и на годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружествата

Това са част от промените, залегнали в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.

Срокът за подаване на декларации за липса на дейност се удължава с 3 месеца според приетия от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.

Търговците могат да подадат за обявяване декларация за липса на дейност за предходната година до 30 юни 2020г.

Със закона се удължава и срокът за подаване в Агенция по вписванията на годишните финансови отчети и доклади за дейността до 30 септември 2020 г.

 

Свържете се с нас, за да Ви съдействаме с публикуване на ГФО на вашето дружество, като натиснете тук.