Със Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Закон за нефт и продукти от нефтен произход, ЗАРИДСНПНП), се уреждат условията и редът за регистрация и контролът върху лицата, които осъществяват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Основна цел на ЗАРИДСНПНП е да се постигне сигурност и предвидимост в търговията с нефт и продукти от нефтен произход.

Икономическите дейности, които попадат в обхвата на този закон са:

  1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
  2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;
  3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
  4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;
  5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове;
  6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG).

Съответно всички лица, които осъществяват посочените икономически дейности, подлежат на регистрация по този закон.

С влизане в сила на Наредба № РД-04-2 от 25.03.2020 г. за изменение и допълнение на Наредба РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Наредбата), издадена на основание Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), се установиха следните правила:

  • Започналите и неприключили производства по регистрация се довършват по новия ред.
  • Лицата, които не са подали заявление за регистрация до този момент, следва да подадат такова в четиримесечен срок от влизането в сила на Наредбата.

Всички лица, подлежащи на регистрация, подават заявление с приложени всички необходими документи.

Лицата, предоставящи обезпечение под формата на депозит в пари, го внасят по банкова сметка на Министерство на икономиката.

Производството по регистрация по ЗАРИДСНПНП е новост в българската правна система. За успешното му извършване е необходимо извършването на редица процедури и правни действия, за които услугите на адвокат с опит в сферата, са изключително важни.

За да избегнете допускането на непълноти, пропуски и неточности в подготвените документи, което само по себе си носи риска от отказ за вписване в регистъра, след което няма да можете да упражнявате дейността си, се консултирайте с нас, за да получите компетентно правно обслужване и съдействие и процедурата по регистрация да се осъществи безпрепятствено.

ПРЕДСТОИ ВИ РЕГИСТРАЦИЯ?

Адвокат Велева може да Ви съдейства