Основни характеристики на електронните фишове

Основна характеристика на електронния фиш е, че той се издава за нарушение, което е установено и заснето с автоматизирано техническо средство /мобилна или стационарна камера/. 

След получаването на електронния фиш, собственикът на МПС има няколко възможности:

 1. В 14-дневен срок от получаването на електронния фиш да заплати глобата – в този случай се заплаща 70% от размера на глобата, наложена с електронния фиш. Пример – ако санкцията е в размер на 400 лв., заплащат се 280 лв.
 2. Ако собственикът не е управлявал моторното превозно средство, следва да предостави писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, както и копие на свидетелството му за управление на МПС. В този случай на лицето, посочено в декларацията, се издава електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.
 •  

В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:

  • моторното превозно средство е било обявено за издирване;
  • нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.

Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – неговия законен представител, за решението си в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно – на отказа за анулиране на фиша.

Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Електронният фиш може да бъде анулиран от органа, който го е издал, в предвидени от закона случаи.

Според разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, „при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение“.

Обжалване на електронен фиш

При обжалване на електронен фиш, най – честите основания за отмяна могат да се обобщят до:

  • Липса на доказателства по делото за това къде точно е извършено нарушението;
  • Липса на обозначаване със съответен пътен знак Е24 на мястото за видеоконтрол;
  • Налагането с електронния фиш на глоба на юридическото лице – собственик на заснетото МПС, а не на управителя на съответното юридическо лице;
  • Ако лицето, сочено за нарушител докаже, че не е управлявало автомобила;
  • Ако се установят нарушения на закона при издаването на електронния фиш или липсват задължителни реквизити;
  • Ако се установи неизправност на средството, с което е заснето нарушението.

Ако срещу Вас бъде издаден електронен фиш, искате да разберете имате ли основания за обжалване на електронен фиш и налице ли са нарушения във връзка с наложеното ви административно наказание, както и по какъв начин да се защитите, в случай че не сте усправлявали МПС-то, се обърнете за насрочване на дата и час за консултация с Адвокатска кантора Велева.

Цената на консултация във връзка с обжалване на електронен фиш е 30 лв., като размерът на адвокатското възнаграждение за завеждане на дело, се договаря допълнително.

ИСКАТЕ ДА ОСПОРИТЕ ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ?

Адвокат Велева може да Ви съдейства